Emmen


Golfparc Sandur

 

  Golfparc Sandur privacy policy

 

Privacy policy Vereniging Golfparc Sandur (GPS) te Emmen:

GPS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een tweetal geautomatiseerde omgevingen. De omgevingen zijn op een afdoende manier beveiligd. Ook onze back-up hebben wij op een gelijke manier beveiligd. Ter bevestiging van deze beveiliging hebben wij overleg gehad en de bevestiging ontvangen van onze leveranciers. De systemen die wij bij GPS gebruiken zijn E-Golf4U en Snelstart. Binnen E-Golf4U verzamelen en leggen wij de gegevens van onze leden en onze gastspelers vast, zoals: • Starttijden • Uitslagen van wedstijden • Gegevens van de spelers • Uitwisseling met de NGF • Handicap registratie Een gedeelte van deze informatie is via de inlogzuil en via een beeldscherm in het clubhuis voor de leden en eventuele gasten zichtbaar. Binnen ons programma Snelstart leggen wij de persoonsgegevens vast voor de administratie die wij vervolgens gebruiken voor: • Facturatie • Fiscale informatie ( 7 jaar bewaarverplichting ) • Jaarlijkse opmaak financieel rapport In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij hiermee omgaan en uw privacy waarborgen. GPS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy policy; • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn; • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken; • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Als GPS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy vragen heeft hierover kunt u contact opnemen via de contactgegevens onderaan dit document.

Reikwijdte en doelstelling van deze privacy policy: Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens van een betrokkene die door of namens GPS worden verwerkt. Deze privacy policy heeft tot doel: • te voldoen aan alle wettelijke bepalingen, zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en AVG; • vast te stellen van welke personen GPS persoonsgegevens verwerkt; • de persoonlijke levenssfeer van een betrokkene van wie persoonsgegevens worden verwerkt te beschermen tegen misbruik van gegevens en tegen het verwerken van onnodige en onjuiste persoonsgegevens evenals tegen de verwerking op onjuiste of niet nauwkeurige wijze; • te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze verzameld zijn; • de rechten van een betrokkene te waarborgen. Verzamelen en gebruik van persoonsgegevens: Bij het gebruik van onze lidmaatschappen, diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Soorten van persoonsgegevens: Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u bij GPS en/of haar website geniet, kunnen wij (een deel van) de volgende persoonsgegevens verwerken: • achternaam, meisjesnaam, voorletters, voornamen, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, telefoonnummers, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens; • datum van inschrijving, datum uitschrijving, golf-homeclub, NGF-nummer, handicap, theorie en eerste EGA handicap behaald en hieraan gekoppelde historische gegevens als handicapmutaties, e.e.a. nodig voor het nakomen van de verplichtingen zoals die zijn verplicht voor het lidmaatschap van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) ten behoeve van een uniforme en landelijke registratie van golfers; • lidmaatschapsvormen, lidmaatschapscode en lidmaatschapsmutaties; • debiteurennummer en in geval toestemming is gegeven voor incasso, banknummer en tenaamstelling van de bankrekening; • historische factuurgegevens; • beeldmateriaal van betrokkene aangeleverd zelf, of door GPS verkregen tijdens het beoefenen door betrokkene van de golfsport of aanwezigheid van betrokkene op het golfcomplex; • bedrijfsgegevens; • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier;
Doeleinden: Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt): • om u de mogelijkheid te bieden diensten en/of artikelen te verkrijgen via onze website, shop en horeca en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website. • om uw reservering/dienst te verwerken en u te informeren over het verloop. • om uw inschrijving voor ons lidmaatschap te verwerken. • om uw inschrijvingen voor door GPS georganiseerde wedstrijden te verwerken. • om uw klacht of reactie op een klacht te verwerken. • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post. • om u gepersonaliseerde content aan te bieden. • om uw vragen te beantwoorden of klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch. • om onze website te verbeteren • om te kunnen voldoen aan de verplichtingen zoals die gesteld zijn voor het lidmaatschap van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) ten behoeve van een uniforme en landelijke registratie van golfers • verwerking van persoonsgegevens, beperkt tot beeldmateriaal en namen, ten behoeve van promotie van de GPS op de in gebruik zijnde media platformen. • analyse ter optimalisering van ons bedrijfsresultaat.

Toegang tot persoonsgegevens: Wij geven de door u verstrekte gegevens uitsluitend door aan derden partijen, als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Profilering: Door uw gegevens te combineren, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content aan u verstrekken.

Beveiligen en bewaren: Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

GPS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Met inachtneming van de minimale bewaartermijn zoals op grond van de wet is vereist.

Eenieder die betrokken is bij de uitvoering van deze privacy policy en daarbij de beschikking krijgt over persoonsgegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden (en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijke voorschrift ter zake van persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht geldt), is verplicht tot geheimhouding daarvan. Dit geldt niet indien enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht. Websites van derden: Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacy policy van deze website.

Minderjarigen: Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Wijzigingen in deze privacy policy: Wijzigingen in deze privacy policy zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacy policy geregeld te raadplegen.

Recht op inzage of wijziging: Elke betrokkene dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger heeft recht op inzage, wijziging of intrekking van de gegevens. Indien GPS twijfelt aan de identiteit van de verzoeker, vraagt hij zo spoedig mogelijk aan de verzoeker schriftelijke nadere gegevens inzake zijn identiteit te verstrekken. Door dit verzoek wordt de termijn opgeschort tot het tijdstip dat het gevraagde bewijs is geleverd. Een verzoek om inzage dient schriftelijk te worden gedaan aan GPS via de contactgegevens onderaan dit document. Schriftelijke reactie volgt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek.

Klachten: Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Inwerkingtreding: Deze privacy policy is in werking getreden op 25 mei 2018.

Contactgegevens: Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: Golfparc Sandur, Golfparkdreef 1, 7828 AL Emmen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.